on Dec 20th, 2010CV

Išsilavinimas

Humanitarinių mokslų (istorija) bakalauras, 1992-1996

Socialinių mokslų (edukologija) magistras, 1996-1998

Socialinių mokslų (edukologija) daktaras, 1998-2002

Profesinė patirtis

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos instituto docentas (nuo 2013 m.)

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos katedros docentas (2010-2012)

Mykolo Romerio universiteto Edukacinės veiklos katedros docentas (2006-2010)

Mykolo Romerio universiteto Penitencinės veiklos ir teisės katedros docentas (2005-2006)

Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros lektorius (1996-2006)

Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1996-2006)

Kvalifikacija ir kompetencijos

Etikos mokytojas metodininkas (1998, pažymėjimas A Nr. 010314)

Antroji vadybinė kategorija (2000, pažymėjimas A Nr. 003761)

Vidaus audito konsultantas (2002, pažymėjimas Nr. 036)

Vadovaujantysis bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojas (2010, pažymėjimas Nr. 0190)

Kelionių vadovas (2007, pažymėjimas Nr. 007242)

Gidas (2009, pažymėjimas Nr. 009528)

Europos kompiuterio vartotojas (ECDL pažymėjimas, Nr. 000493)

Vairuotojo pažymėjimas (B, C kategorijos)

Publikacijos (2005-2012)

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

Prakapas, Romas; Juciuvienė, Danguolė. Teisinio ugdymo integracija pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(1), p. 141-150.

Čepaitė, Vitalija; Prakapas, Romas. Metakognityvinių gebėjimų ugdymas socialinio ugdymo pamokose // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(2), p. 433-442.

Prakapas, Romas; Avinaitė, Julija. Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimas aukštosiose mokyklose teisinio ugdymo paskaitose // Socialinis darbas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(1), p. 103-111.

Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Prakapas, Romas. Švietimo administravimas Europoje : paramos mokyklai modelių lyginamoji analizė // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 247-259.

Prakapas, Romas; Čepaitė, Vitalija. Kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 181-192.

Romas Prakapas, Brigita Kairienė. Suaugusiųjų, siekiančių pradinio ir pagrindinio išsilavinimo, dalyvavimas formaliajame ugdyme // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2010, Nr. 9(2), p. 93-100. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier].

Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Prakapas, Romas. Darbuotojų konsultaciniai gebėjimai: raiška ir ugdymo problemos // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. 2010, t. 11, Nr. 1, p. 12-19. [Business source complete; ICONDA].

Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Prakapas, Romas. Žmogiškųjų išteklių gebėjimai : teorija ir kritika // Viešasis administravimas = Public administration : [teorinis ir praktinis žurnalas]. Vilnius : Viešojo administravimo lavinimo asociacija. ISSN 1648-4541. 2009, Nr. 3-4(23-24), p. 55-60 : lent. [Business source complete; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source; TOC Premier].

Prakapas, Romas; Žilinskienė, Rūta. Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: pedagogų požiūris // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2008, Nr. 7(2), p. 51-58. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier].

Prakapas, Romas; Targamadzė, Vilija. Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2008, T. 21, p. 89-100. [CEEOL; Current Abstracts; Education Research Complete; Education Research Index; MLA].

Prakapas, Romas. Socialinių darbuotojų veiklos Lazdijų rajono savivaldybėje ypatumai // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(2), p. 14-20. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier].

Prakapas, Romas. Socialinių darbuotojų santykiai su klientais : vertybinis aspektas // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(1), p. 62-67. [Current Abstracts; Social Work Abstracts; SocINDEX; SocINDEX with Full Text; TOC Premier].

Smaliukienė R., Prakapienė D., Prakapas R. Lyderio ugdymo aktualijos transformuojantis rinkoms ir visuomenei // Verslas: teorija ir praktika. – ISSN 1648-0627. – T. VI, Nr. 4 (2005), p. 218-223. [ICONDA, „Business Source Complete“]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Prakapienė, Dalia; Prakapas, Romas. Kūrybingumo raiška gido darbe // Taikomieji tyrimai – visuomenės kaitai : mokslinių straipsnių rinkinys / Socialinių mokslų kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-3575. 2012, Nr. 7, p. 143-154.

Prakapas, Romas; Prakapienė, Dalia. Ekskursijos rengimo metodologiniai aspektai // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. Nr. 4 (2011), p. 23-29.

Prakapas, Romas; Malčiauskienė, Asta. Trečiųjų šalių piliečių integracija Panevėžio regione // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. Nr. 5 (2011), p. 16-22.

Prakapas, Romas. Švietimas ir ugdymas Lietuvoje: sistemos ir idėjų kaita // Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667. p. 791-807.

Prakapas, Romas; Katinaitė, Renata. Re-socialization of convicts : social communication and the realization of educational expectations // Socialinis ugdymas. Socialinis darbas ir ugdymas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2008, Nr. 5 (16), p. 155-167.

Prakapas, Romas; Katinaitė, Renata. Nuteistų asmenų resocializacija : socialinė komunikacija ir edukacinių lūkesčių realizavimas // Socialinis ugdymas. Socialinis darbas ir ugdymas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2008, Nr. 5 (16), p. 81-92.

Prakapas, Romas. Solution of corruption as a moral issue in a code of ethics // Anti-corruption education at school : methodical material for general and higher education schools. Vilnius : Garnelis Publishing, 2006. ISBN 9955428767. p. 274-277.

Prakapas, Romas. Socialiai pažeistų vaikų elgesio stebėsena // Vaiko gerovės specialistų, dirbančių su socialinės atskirties vaikais, profesinių-pedagoginių kompetencijų tobulinimo modulių sukūrimas bei įgyvendinimas : mokymų metodinė medžiaga. 1 knyga. Vilnius : VPU, 2007. ISBN 9789955755791. p. 145-160.

Prakapas, Romas; Katinaitė, Renata. Nuteistų asmenų resocializacijos lūkesčiai // Socialinis ugdymas. Socialinė integracija ir socialinė reabilitacija. ISSN 1392-9569. 2006, Nr.2 (13), p. 79-92.

Kairienė, Brigita; Kuginytė Arlauskienė, Ieva; Butvilas, Tomas; Prakapas, Romas. Mokinių smurto mokykloje raiškos tendencijos // Kultūra – Ugdymas – Visuomenė : mokslo darbai = Culture – Education – Society : research papers. Nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 9789955448914. p. 169-175.

Prakapienė, Dalia; Prakapas, Romas. A Model of prevention of juvenile deliquency through collaboration : the assumption of social security // Tendency of national security in th Baltic sea region: monograph. Vilnius : The General Jonas Žemaitis military academy of Lithuania, 2006. ISBN 9955423439. p. 242-249.

Prakapas, Romas. Stebėsena kaip alternatyviai nuteistųjų resocializacijos prielaida // Alternatyviomis bausmėmis nuteistųjų asmenų socialinė integracija probleminiuose regionuose : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vaibra, 2005. ISBN 9955932430. p. 63-71.

Prakapas R., Vosylienė E. Collaboration while solving problems of teenagers motivation // Challenges in Global Constitutional Democracy and Democracy Education, Social Education. – ISSN 1392-9569. – T. 11 (2005), p. 88-93.

Studijos

Katiliūtė, E.; Žydžiūnaitė, V.; Cibulskas, G.; Prakapas, Romas; Buzaitytė-Kašalynienė, J.; Kalvaitis, A.; Švedaitė-Sakalauskė, B.; Balčiūnas, S.; Crisafulli, S.; Masaitis, M.; Navickaitė, J.; Valuckienė, J. Mokyklos savęs vertinime naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija. Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2009. 44 p.

Smaliukienė, Rasa; Prakapas, Romas; Korsakienė, Renata. Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių konsultacinės veiklos plėtojimo prioritetai: studija. – Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2009. 203, [6] p.

Kitos knygos

Prakapienė, Dalia; Prakapas, Romas. Slovakija : įspūdingiausi turistiniai maršrutai. Kaunas : Šviesa, 2009. 157 p. : iliustr, žemėl. ISBN 9785430054779.

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

Prakapienė, Dalia; Prakapas, Romas. Ekskursijų rengimas ir vedimas : metodologinis aspektas : mokomoji knyga. Vilnius : Didakta, 2012. 112 p. : iliustr. ISBN 9786098002966.

Vilkonienė, Margarita; Lamanauskas, Vincentas (aut., oponav.); Prakapas, Romas (aut., oponav.). Bendrojo išsilavinimo kokybė : samprata, problematika, praktika / Recenzavo V.Lamanauskas, R.Prakapas. Vilnius : Ciklonas, 2007. 64 p. ISBN 9955695471.

Kitos metodinės priemonės

Jančaitytė, Raminta; Valavičienė, Natalija; Augutienė, Rita; Prakapas, Romas. Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas : projektas “Supratimo link”. [Vilnius] : Tarptautinė migracijos organizacija, 2009. 130 p. : lent, iliustr. ISBN 9789955697220.

Bankauskienė, Inga; Jonutytė, Ilona; Leonienė, Vida; Merfeldaitė, Odeta; Petruškevičiūtė, Auksė; Prakapas, Romas; Šarkienė, Renata; Šimaitis, Algimantas; Valantiejienė, Sandra. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa mokinių tėvams: metodinės rekomendacijos mokyklų ir globos įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams. – Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2009. 126 p.

Prakapas R. Korupcijos kaip moralinės problemos sprendinys etikos kodekse. Profesinės etikos kurso paskaita // Korupcija aukštosiose mokyklose: požiūriai, problemos, sprendimo galimybės. – Vilnius : Garnelis, 2005. – p. 108 – 109.

Mokslo konferencijų pranešimų pagrindu parengti straipsniai ar mokslo darbų analitinės recenzijos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose (ir nerecenzuotuose)

Indrašienė, Valdonė; Dačiulytė, Rūta; Nefas, Saulius; Railienė, Asta; Dromantienė, Leta; Merfeldaitė, Odeta; Penkauskienė, Daiva; Prakapas, Romas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis : pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimo aspektas // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 256-258.

Prakapas, Romas; Čepaitė, Vitalija. Metakognityvinio mokymo principų realizavimas bendrojo ugdymo mokykloje // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 296-297.

Smaliukienė, Rasa; Korsakienė, Renata; Prakapas, Romas. The competencies of experts : the challenges in cosulting business // The 6th International scientific conference “Business and management’ 2010″ : selected papers, May 13-14, 2010 / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4441. Vol. 2, 2010, P. 1086-1091.

Prakapas, Romas. Mokyklų savęs vertinimas: procesas ir duomenų panaudojimas. // Švietimo problemos analizė. – Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. ISSN 1822-4156. 2010, Nr. 8(48) (spalis), p. 1-12.

Prakapas, Romas; Motiejūnaitė, Inga. Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje : mokinių požiūris // Socialinis ugdymas. Švietimo kaita 1988-2008 m. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2009, Nr. 9(20), t. 2, p. 15-22 : iliustr. [SocINDEX with Full Text (EBSCO sąrašas); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO sąrašas)].

Prakapas, Romas; Motiejūnaitė, Inga. Legal education in comprehensive school : school learners’ attitude // Socialinis ugdymas. Švietimo kaita 1988-2008 m. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2009, Nr. 9(20), t. 2, p. 95-102 : iliustr.

Kadikinienė, Jolita; Prakapas, Romas. Vaikų globos namų ir specialiųjų internatinių mokyklų auklėtinių agresijos raiška // Edukacinės studijos : jaunųjų mokslininkų darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. (VI), Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo aspektai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1822-9204. 2008, [T.] 6, p. 125-132.

Kairienė, Brigita; Prakapas, Romas. Manifestation of violence in general education schools // Collection of scientific papers 2008. Research articles : Economics, Communication, Politics, Sociology, Social policy and social Law. Riga : RSU, 2008. ISBN 9789984788340. p. 84-91.

Kairienė, Brigita; Prakapas, Romas. The expression of violence within secondary schools // Sabiedrība. Velelība. Labklajība : Straptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference, Rīga, 2007. gada 8.-9. novembris = Society. Health. Welfare : international interdisciplinary scientific conference, Riga, November 8-9, 2007. Riga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2007. p. 87.

Prakapas, Romas; Uzdila, Vytautas. Profesoriui Zenonui Bajorūnui 75-eri ; Vilniaus pedagoginis universitetas // Socialinis ugdymas. Socialinė integracija ir socialinė reabilitacija. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2006, Nr.2 (13), p. 8-9.

Prakapas R., Kuginyte I. Pedagogical preconditions of re-socialization of under-age transgressors’ rights // Global and European Tendencies in Social and Educational Policy, Social Education – ISSN 1392-9569. – T. 10 (2005), p.211-221.

Pranešimai ar plenarinės paskaitos tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Prakapienė, Dalia; Prakapas, Romas. Visuomenės transformacijos: ugdymo paradigmų kaita // Ugdymo iššūkiai globalizacijos sąlygomis: kariuomenė ir visuomenė : mokslinė konferencija : pranešimų santraukos, 2012 m. gegužės 10 d. / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2012.

Prakapas, Romas. Aktyvaus mokymosi metodai teisinio ugdymo paskaitose // Inovatyvūs suaugusiųjų įgalinimo metodai : edukologijos ir socialinio darbo perspektyvos : tarptautinė konferencija : 2012-05-10 Mykolo Romerio Universitetas [elektroninis išteklius]. Mykolo Romerio Universitetas, 2012.

Prakapas, Romas; Barkauskaitė Lukšienė, Živilė. Stebėsena kaip rizikos grupės vaikų elgesio korekcijos instrumentas // Nepilnamečių justicija : užsienio patirtis : tarptautinė mokslinė konferencija [elektroninis išteklius], Mykolo Romerio universitetas 2011 m. lapkričio 24-25 d. = Implemention of juvenile justice : socioeducational aspect : international scientific conference, Mykolas Romeris University / Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. [Vilnius : MRU, 2011].

Prakapas, Romas. Antikorupcinis švietimas kaip teisinio švietimo dalis // Atsparumas korupcijai. Ar galima to išmokyti? : konferencija : Lietuvos Respublikos Seimas, Gruodžio 9 d. [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos Respublikos Seimas, 2011.

Prakapas, Romas. Formalusis teisinis ugdymas aukštosiose mokyklose // Teisinio švietimo aktualijos ir perspektyvos : Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija, 2011 gegužės 26 d. [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011.

Prakapas, Romas. Participation of a child // Safe сhildhood in a global world : international conference, 2011 October 6 [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris universitetas, 2011.

Kuginytė Arlauskienė, Ieva; Prakapas, Romas. Reflective assessment and self evaluation of the practice: towards the quality // Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinių darbuotojų rengimas. Supervizijos įgyvendinimo perspektyvos ir iššūkiai” 2010 m. gegužės 21 d. = International Scientific Conference Social work education: benefit and challenges of field placement supervision 21 May, 2010. [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010.

Vertybių internalizavimo paradigma: istorinis ir šiandienos kontekstas (2009-03-17). Respublikinė mokslinė praktinė konferencija, skirta filantropų dvarininkų Montvilų atminimui (MRU, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Jonavos kraštiečių klubas „Žemių ainiai“). Pranešimas „Makroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui“

Švietimo kaita 1988 – 2008 m. (ŠMM, VPU). Respublikinė mokslinė praktinė konferencija Lietuvos švietimo pertvarkos 20 metų sukakčiai paminėti (2009-02-19/20). Pranešimas „ Teisinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje: mokinių požiūris“ (bendraautorė I. Motiejūnaitė)

Mikro ir makro aplinkos įtaka pozityviosios tėvystės raiškai: geroji praktika, tarptautinė patirtis (LT SADM, Nyderlandų karalystės ambasada). Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija (2008-11-20/22). Pranešimas „Makroaplinkos įtaka vaiko ugdymui šeimoje“.

Vaiko dalyvavimas priimant sprendimus (MRU, Įvaikinimo tarnyba prie LR SADM). Respublikinė praktinė – mokslinė konferencija (2007-11-22/23). Pranešimas „Vaiko dalyvavimo priimant sprendimus problemos globos institucijose“.

Kultūra-ugdymas-visuomenė (LŽŪU). Tarptautinė mokslinė konferencija (2007-06-21/22). Pranešimas „Mokinių smurto mokykloje raiškos tendencijos“.

Asmenų, turinčių priklausomybę, reintegracija į visuomenę: teorija ir praktika (MRU). Tarptautinė mokslinė konferencija (2006-05-05). Pranešimas „Prevencinės programos narkotikų vartotojams“.

Narkomanijos prevencija švietimo institucijose: programų efektyvumo prielaidos („Mentor Lietuva“). Tarptautinė praktinė konferencija (2005-10-03). Pranešimas „Nepilnamečių elgesio nukrypimų prevencijos sociopedagoginės prielaidos“ (bendraautorė – I.Kuginytė-Arlauskienė).

Regional Cooperation Security: Today and Future (LKA). Tarptautinė mokslinė konferencija (2005-09-16). Pranešimas „A Model of Prevention of Juvenile Delinquency through Collaboration“ (bendraautorė – D.Prakapienė).

Šiuo metu komentarai draudžiami.